Staňte se členem hnutí a pojďte s námi měnit Českou republiku!

Pokud nejste členem hnutí, můžete se stát registrovaným příznivcem hnutí.

Práva a povinnosti člena hnutí

Člen má právo:

účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,

volit a být volen do funkcí ve hnutí,

být informován o přijatých usneseních orgánů hnutí,

předkládat orgánům hnutí návrhy, stížnosti a připomínky,

svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům hnutí,

v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,

účastnit se s výjimkou hlasování zasedání orgánů hnutí, jestliže se rozhoduje o jeho osobě.

Člen je povinen:

Prosazovat cíle a program hnutí,

řídit se stanovami a vnitřními předpisy hnutí,

plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,

plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,

platit stanovené členské příspěvky v určené lhůtě,

neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce, a skutečnosti, které mohou vést k ukončení jeho členství ve hnutí.

Registrovaní příznivci

Registrovaný příznivec hnutí může být každý občan starší 15 let, který podporuje programové zásady a cíle hnutí. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku pro příznivce hnutí.

Registrovaní příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům hnutí, mohou se účastnit diskusních setkání, být členy odborných komisí a kandidovat na kandidátkách hnutí. Mají právo se účastnit orientačních elektronických hlasování organizovaných hnutím.

Pro ukončení statusu registrovaného příznivce se přiměřeně použijí ustanovení o ukončení členství.